Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijvingen voor activiteiten van Wild Van Vuur kan via het online invulformulier op de website. Inschrijvingen via e-mail worden niet verwerkt.

Na een succesvolle inschrijving ontvangt u telkens een bevestiging van uw inschrijving op het door u opgegeven e-mailadres. In deze mail vindt u de nodige instructies in verband met betaling.
Ontving u geen bevestiging? U heeft dan wellicht een verkeerd e-mailadres gebruikt. Contacteer zeker het secretariaat (info@wildvanvuur.be) zodat er kan nagegaan worden wat er misging.

Door verzending van het online inschrijfformulier verklaart de deelnemer de deelnamevoorwaarden van Wild Van Vuur en deze annex te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Wild Van Vuur en de deelnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Na ontvangst van de betaling ontvangt u van ons een betalingsbevestiging en de verkoopsfactuur voor uw administratie.

We contacteren u terug binnen de week voor de startdatum van de cursus met verdere details.

Annuleringsvoorwaarden

Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website.

Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren  niet kosteloos, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet.

Annuleert u tot en met 4 weken (28 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 40€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
Annuleert u tot en met 14 dagen (14 kalenderdagen) vóór de start van de cursus? U betaalt 80€ als tussenkomst voor de administratiekosten.
Annuleert u later? U betaalt het hele bedrag van uw inschrijvingsgeld.

Indien u niet kan komen, mag u altijd in samenspraak met Wild Van Vuur, een ander persoon in de plaats laten deelnemen

Waarom hanteert Wild Van Vuur annuleringskosten?
Enerzijds brengt elke annulering administratief werk met zich mee. Anderzijds zijn er voor sommige workshops meer geïnteresseerden dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Ook worden er vanuit Wild Van Vuur kosten gemaakt om iedereen deel te laten nemen. Wie snel inschrijft, maakt meer kans op een plaats. Om enigszins te vermijden dat mensen zich te snel inschrijven om nadien systematisch te annuleren, en zo plaatsen ‘blokkeren’ voor mensen die echt willen en kunnen deelnemen, past het Wild Van Vuur annuleringsvoorwaarden toe.

Wat bij regenweer?
De activiteiten zijn zodanig gepland dat zelfs bij regenweer alles kan doorgaan. Bij hevig stormweer (vanaf code oranje) gaat de workshop niet door en krijg je 100% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Er zal steeds een andere datum voorzien worden, waarbij je je terug kan inschrijven. Bekijk de website van KMI voor meer uitleg bij de verschillende onweer codes.

Betalen

Na inschrijving ontvangt u een factuur. U wordt vriendelijk verzocht deze te betalen binnen de vooropgestelde betalingstermijn van 21 dagen. Uw toegang tot de cursus is pas gewaarborgd na registratie van de betaling.  Alle opmerkingen betreffende de inschrijving moeten ons binnen de 14 dagen na ontvangst van de inschrijving bekend gemaakt worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aangenomen. Indien de betaling niet volledig binnen het aangegeven tijdstip gebeurt, kan zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de klant als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen, met een minimum van 60 euro. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een betalingsbevestiging.

In geval van terugbetaling van inschrijfgelden garanderen wij een restitutietermijn van 3 weken, na melding van de annulatie.

Algemene bepalingen

Indien de workshop geannuleerd wordt door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht, wordt het inschrijvingsgeld door Wild Van Vuur volledig geretourneerd. Wild Van Vuur verplicht zich uit- dan wel afstel uiterlijk 1 week voor aanvang aan de deelnemers bekend te maken. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen in het programma, locatie en planning aan te brengen.

Het tijdens de workshop door Wild Van Vuur algemeen verstrekte lesmateriaal, bestaande uit een map met geprinte informatie, wordt eigendom van de cursist, voor zover dit begrepen is in het cursusgeld. Het auteursrecht blijft eigendom van Wild Van Vuur en/of zijn partners. Het kopiëren van lesmateriaal (inclusief audiovisuele opnames en/of andere mediatechnieken) – zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van Wild Van Vuur– wordt gerechtelijk vervolgd. Tijdens onze organisaties is het niet toegelaten om video- of geluidsopnamen te maken. Het maken van foto’s is wel toegelaten.

Het uitoefenen van de inhoud van workshop aangeleerd door Wild Van Vuur valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de beoefenaar. Wild Van Vuur  en zijn docenten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden.

Bij wanbetaling heeft Wild Van Vuur het recht een deelnemer uit te sluiten van toekomstige deelname aan de workshops van Wild Van Vuur. Wild Van Vuur behoudt zich het recht voor om een deelnemer de toegang tot een cursus te ontzeggen, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op het leerproces van de overige deelnemers. Wild Van Vuur neemt contact op met de deelnemer indien deze in gebreke blijft en dat uitsluiting van deelname dreigt, uiteraard pas nadat dit met de deelnemer zelf is besproken.

Deelnemersgegevens worden door Wild Van Vuur gebruikt om personen op de hoogte te houden van Wild Van Vuur zijn workshop aanbod. Deze gegevens worden niet ter beschikking worden gesteld aan derden. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de privacyverklaring.

Wild Van Vuur houdt zich eraan om alle persoonlijke gegevens van de deelnemers die hem/haar in het kader van de scholing worden toevertrouwd als vertrouwelijk te beschouwen. Deze geheimhoudingsverklaring wordt onderschreven door alle medewerkers van Wild Van Vuur en tevens door de docenten van de workshop waarvoor men zich inschreef.

Zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden voor besluitvorming voorgelegd aan het bestuur van Wild Van Vuur. Klachten met betrekking tot de workshop worden in eerste instantie behandeld via het secretari­aat van Wild Van Vuur.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking!